Rusza kwalifikacja wojskowa!

Rusza kwalifikacja wojskowa!

W dniach 18 kwietnia – 12 maja 2023 roku w Zamościu odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 2004 roku zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Zamość oraz mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawiennictwu podlegają również kobiety wskazane przez Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Zamość przyjmować będzie w/w osoby codziennie (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy oraz z wyłączeniem dni 2,4 i 5 maja 2023 r.) w Książnicy Zamojskiej ul. Kamienna 20 w godzinach 7.00-15.00 (tel: 84 627 11 54 wew.33 – czynny od 18.04.2023 r.). 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji musi wziąć ze sobą:

– dokument tożsamości;

– posiadaną dokumentację medyczną, jeżeli dana osoba na coś choruje lub chorowała w przeszłości, posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.

– dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Osoba wzywana obowiązana jest stawić się w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym wezwaniu. Z ważnych powodów istnieje możliwość zmiany terminu na inny dzień, należy jednak zgłosić taką potrzebę odpowiednio wcześniej pod numerem telefonu 84 677 24 29. Pamiętać również należy, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie obwieszczeń rozplakatowanych na terenie miasta Zamość oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  – w takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, ponieważ wobec takiej osoby będzie nakładana grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.