Bliżej do budowy drogi ekspresowej S17 z Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego

Bliżej do budowy drogi ekspresowej S17 z Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego

17,5 km będzie liczył odcinek S17 od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego. Wkrótce lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisze umowę na zaprojektowanie i budowę tego fragmentu ekspresówki.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Budimex. Zaprojektowanie i budowę odcinka wyceniła ona na ok. 598,2 mln zł. Umowa zostanie podpisana po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót.

Odcinek będzie liczył ok. 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Planowane są trzy estakady, most i pięć wiaduktów.
Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne jest elementem ciągu drogowego S17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica państwa), który zlokalizowany jest w sieci dróg międzynarodowych i oznaczony jako E372. Trasa liczyć będzie ok. 124 km i powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Źródło: GDDKiA