Reprezentantka AZ na konferencji „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej”

Reprezentantka AZ na konferencji „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej”

Klaudia Luchowska studentka II roku studiów magisterskich z Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej”. Klaudia pracuje pod kierunkiem dr n. med. Marii Doroty Kwiki.

Podczas wydarzenia zorganizowano liczne sesji tematyczne gwarantujące wielodyscyplinarne podejście do zagadnień  związanych z problematyką starzenia się i opieką geriatryczną.  Starzenie się zaliczane jest do procesów naturalnych, nieodwracalnych  i długotrwałych. Towarzyszące mu procesy fizjologiczne, zachodzące wraz  wiekiem oddziałują na wszystkie układy czynnościowe i  anatomiczne. Zmiany  te wpływają na jakość życia jednostki z powodu niemożności wykonywania prostych codziennych czynności w sposób wydajny autonomiczny i bezpieczny– informuje dr n. med. Maria Dorota Kwika z Zakładu Pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej, opiekun Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa AZ.

Temat wystąpienia  Klaudii   Luchowskiej brzmiał „Jakość życia seniorów”. Studentka AZ podkreśliła iż pojęcie jakości życia osób starszych uwarunkowane jest w dużej mierze ich stanem zdrowia i możliwościami. W ocenie tej pomocne są takie obszary jak: stan fizyczny i sprawność ruchowa, stan psychiczny osób starszych,  sytuacja społeczna i warunki ekonomiczne, doznania somatyczne.

Wiele osób uważa, że w badaniach jakości życia dla potrzeb współczesnej medycyny należy analizować jej wymiar subiektywny i obiektywny. Starzenie się oraz starość są problemem globalnym. W ostatnim czasie zjawisko starzenia się społeczeństwa jest znacznie bardziej widoczne i przykłada się dużą rolę do zaopiekowania się ludźmi starszymi i nie pozostawiania ich samych. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2008 r. w Polsce  ilość osób powyżej 65 roku życia stanowiło ok.13% całego społeczeństwa. Obecnie  badania donoszą, że w roku 2030 ten odsetek ma wzrosnąć do ok. 21%.

Klaudia Luchowska  podkreśliła iż najważniejszym czynnikiem kształtującym jakość życia jest zdrowie. Bez niego nie mamy nic. Jesteśmy świadomi, że dużej części osób starszych towarzyszą choroby przewlekłe. Najczęściej są to choroby układu krążenia, stawów, płuc, kręgosłupa, wątroby czy tarczycy. Ponadto duży problem stanowi otyłość.

Zwróciła uwagę na czas wolny osób starszych Według badań opinii społecznej najczęstszymi formami spędzania czasu na emeryturze są: oglądanie telewizji, chodzenie do kościoła, rozwiązywanie np. krzyżówek, spotkania z bliską rodziną, wnukami. Są jednak seniorzy, którzy chętnie korzystają i uczestniczą w życiu kulturalnym. Dzięki temu nie skupiają wyłącznie uwagi na swoim zdrowiu, wnukach i dzieciach. Stały kontakt z innymi niweluje u nich poczucie osamotnienia.

Jeżeli oceniamy jakość życia seniorów musimy uwzględnić wiele aspektów związanych ze zdrowiem, samopoczuciem fizycznym i psychicznym, warunkami socjoekonomicznymi i czasem wolnym. To wszystko jest odzwierciedleniem poczucia szczęścia seniorów, wizji samego siebie i  nastawienia do życia. Natomiast dzięki temu możemy zauważyć w jakim stopniu i w jakich kwestiach seniorzy potrzebują pomocy.

Warto zaznaczyć, że prezentacja Klaudii podczas konferencji „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej” to kolejne wyróżnienie w jej działalności i aktywności. Przypomnijmy, że w czerwcu br. praca Klaudii pt. „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, a zmiany w budowie i funkcjonowaniu układu nerwowego człowieka” została wyróżniona przez komitet organizacyjny i naukowy Ogólnopolskiej Konferencji „COVID-19 oraz inne stany chorobowe wywierające wpływ na układ nerwowy”, jaka odbyła się w Pile. Klaudia przygotowała pracę pod kierunkiem dr n. med. Marii Doroty Kwiki z Zakładu Pielęgniarstwa AZ.

Konferencja „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej” odbyła się 15 listopada, a jej organizatorem był UM w Lublinie.