Zamość z dreszczykiem…

Zamość z dreszczykiem…

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ogłasza międzyszkolny konkurs literacki „Zamość z dreszczykiem…” na opowiadanie grozy lub opowiadanie fantasy, którego akcja rozgrywa się w Zamościu.

Mamy nadzieję, iż klimat Zamościa – miasta idealnego i na wskroś racjonalnego – nie zniechęci młodych twórców, dla których czucie i wiara znaczą więcej niż mędrca szkiełko i oko. Uważamy, iż perle renesansu przyda się szczypta irracjonalizmu i fantastyki. Wierzymy, iż nieposkromiona wyobraźnia uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych zapełni spokojne uliczki starego miasta i zamojskie osiedla dreszczem strachu… – piszą organizatorzy.

Poniżej publikujemy regulamin konkursu.

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu, zwane dalej Organizatorem.

II. Cele konkursu

1. Promowanie miasta.

2. Rozbudzanie twórczej wyobraźni uczniów.

3. Rozwijanie i promowanie talentów literackich,

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych regionu zamojskiego.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie samodzielnie napisanego tekst prozatorskiego w dowolnej formie (opowiadanie grozy lub opowiadanie fantasy). Akcja nadesłanych utworów musi rozgrywać się w Zamościu.

3. Nadesłany tekst musi posiadać tytuł, strony muszą być ponumerowane.

4. Praca ma być opisana: należy podać tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy autora.

5. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby konkursu.

6. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

8. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

9. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Termin nadsyłania prac upływa 31.03.2023 r.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24.04.2023 r. na stronie internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Zwycięzcy i ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową.

3. Wydrukowane prace wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 68, z dopiskiem KONKURS LITERACKI „ZAMOŚĆ Z DRESZCZYKIEM”. Prace konkursowe i oświadczenia można przesłać również drogą mailową: anatol.malyszek@2lozamosc.pl

V. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac w dwóch kategoriach: prace literackie uczniów szkół podstawowych oraz prace literackie uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

• oryginalny pomysł;

• umiejętne budowanie napięcia;

• praca ma mieć cechy opowiadania grozy, opowiadania fantasy lub horroru;

• ciekawie oddana topografia Zamościa;

• poprawność językowa – stylistyczna, składniowa, interpunkcyjna i ortograficzna;

• umiejętne i niebanalne oddanie charakteru opisywanych postaci (np. poprzez zróżnicowanie stylu wypowiedzi, myśli bohaterów, ich wygląd) lub ciekawe opisy miejsc;

• w pracy nie mogą pojawiać się imiona i nazwiska prawdziwych osób;

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego komisja konkursowa wyłoni zwycięzców w dwóch przedziałach wiekowych – uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

3. Planowana data ogłoszenia wyników: 24.04.2023 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. Informacje o wygranej, wyróżnieniach i podziękowania zostaną przesłane do uczestników i do szkół drogą mailową.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania nagrodzonych opowiadań na stronie szkoły.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.