O Janie Pawle II w Arkadach Kubickiego

O Janie Pawle II w Arkadach Kubickiego

„Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu” – to tytuł konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Zamojską na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego w Warszawie.

Celem konferencji było zaprezentowanie znaczącego wkładu Jana Pawła II w rozwój myśli pedagogicznej, humanistycznej i filozoficznej. Organizacja wydarzenia zbiegła się w czasie z jubileuszem papieskich encyklik. W 2023 r. upływają rocznice powstania encyklik Jana Pawła II, tj. „Fides et ratio” (25 lat) oraz „Veritatis splendor” (30 lat), a także niezwykle ważnej pielgrzymki Ojca Świętego z 1983 r. do Polski (40. rocznica).

– Gdy doszło do odrodzenia Akademii Zamojskiej, stało się dla nas wszystkich jasne, że ta Uczelnia musi być nowoczesną, rozwijającą się, ale także musi zachować wielkie dziedzictwo, do którego nieustannie się odwołuje. Akademia była dziełem hetmana koronnego Jana Zamoyskiego, który wiedział dobrze, że takie będą losy Rzeczypospolitej, jakie jej młodzieży chowanie. (…) Pojawiło się pytanie, co – w tak pojętej pracy Akademii – może być wzorem i gdzie szukać pomocy i nauki, aby postawiony przed Akademią cel skutecznie zrealizować? Tą pomocą i nauką okazuje się być wielki i wciąż niezgłębiony w swym życiu i dokonaniach, nasz rodak, Jan Paweł II. Jest i pozostanie on nieustannym obrońcą prawdy, wychowawcą człowieka, narodu i rodzin. (…) Sympozjum naukowe jest początkiem naszej akademickiej drogi ku życiu, do jakiego prowadzi nas nasz wielki rodak – mówił rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ, który dokonał uroczystego otwarcia konferencji.

Jan Paweł II podczas całego swojego pontyfikatu wskazywał na ogromne znaczenie szkoły w dziele wychowania młodego pokolenia. Szkoła pozwala bowiem dojrzewać zdolnościom umysłowym, przygotowuje do życia zawodowego, uczy relacji i otwiera przed młodymi szersze horyzonty. (…) Młode pokolenie jak nigdy potrzebuje dziś autorytetów, punktów odniesienia, dobrych i niezachwianych fundamentów. Potrzebuje dobrych pedagogów i wychowawców, takich jak Jan Paweł II – podkreślił dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki w swoim wystąpieniu wideo adresowanym do zebranych.

Wydarzenie rozpoczął występ artystyczny pt. „Pamięć i tożsamość” w wykonaniu znakomitego aktora Dariusza Kowalskiego (znanego m.in. z roli Janusza Tracza w serialu „Plebania”). Wydarzenie poprowadził Krzysztof Ziemiec – popularny dziennikarz radiowy i telewizyjny.

Prelegentami na konferencji byli znawcy problematyki, w szczególności osoby aktywnie prowadzące analizy i badania dotyczące działalności, myśli społeczno-pedagogicznej oraz dorobku filozoficznego Jana Pawła II, a także reprezentanci Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wśród nich byli: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, dr hab. Rafał Łatka.

Konferencja była podzielona na dwie części: teologiczno-filozoficzną oraz historyczno-pedagogiczną. Ponadto podczas wydarzenia odbył się panel dyskusyjny: „Nasza pamięć i tożsamość”, który poprowadził rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ. Udział w nim wzięli: dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL, dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała nauka II”.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji, IBE – Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Pileckiego, IPN Oddział w Lublinie, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Instytut Andersa, Prezydent Miasta Zamość.

Konferencja „Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu” odbyła się 23 maja br. na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego w Warszawie.