Kolejny krok w kierunku realizacji S17

Kolejny krok w kierunku realizacji S17

Do Wojewody Lubelskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi S17 Zamość Wschód – Zamość Południe. Wydanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie budowy.

Chodzi o 12,5-kilometrowy fragment trasy S17 na południe od Zamościa, który przebiegać będzie nowym śladem od planowanego węzła Zamość Wschód, na skrzyżowaniu z DK74 w Jarosławcu, a zakończy za Wólką Łabuńską. Droga realizowana jest w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Wykonawcą jest firma Budimex, a wartość kontraktu to ok. 440,6 mln zł.

ZRID – ważny etap

Zgodnie z umową wykonawca w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy opracował dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wydana przez wojewodę decyzja określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Lubelski. Powołani przez niego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Na jej podstawie GDDKiA wypłaci odszkodowanie za przejęte nieruchomości.

Dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia prac po wcześniejszym przekazaniu placu budowy. Według planu GDDKiA będzie to możliwe w I połowie 2024 roku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Planowane są m in. dwa węzły drogowe, most oraz dziewięć wiaduktów. 

Zamość Wschód – Zamość Południe

Odcinek rozpocznie się przed węzłem Zamość Wschód, który będzie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w miejscowości Jarosławiec. Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce.

S17 w przetargu i przygotowaniu

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. W 2021 r. oddaliśmy do użytku pierwszą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, a wykonawca – firma Mota Engil Central Europe – planuje zakończyć dobudowę drugiej jezdni w III kwartale tego roku. 

Natomiast dla odcinków Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy pracują nad projektami budowlanymi oraz dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Złożenie wniosków planowane jest w tym roku. 

Z kolei dla odcinków Piaski – Łopiennik, Krasnystaw – Izbica, Izbica – Zamość Sitaniec GDDKiA analizuje oferty złożone w przetargu. Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu ubiegłego roku złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura jest w toku.